کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های آندوسکوپی

2018

 

مکان: سالن B- سالن همایش های بین المللی رازی- بزرگراه همت- تهران

 

کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های اندوسکوپی

جمعه 11 آبان ماه 1397 : ساعت 8:30- 7:00

 

رئیس: دکتر همایون زجاجی، تهران، ایران 

  • دکتر سلطانعلی فلاح، تهران، ایران
  • دکتر آناهیتا صادقی، تهران، ایران

 

کارگاه آندوسکوپی تشخیصی تحتانی

2017

مکان : بیمارستان طالقانی ، ولنجک ، تهران

کارگاه آندوسکوپی تشخیصی تحتانی

چهارشنبه 1 آذر 1396: ساعت 17 - 14

 

:Moderators and Reporter

 

 Homayoun Zojaji M.D, Tehran, Iran

Forough Alborzi M.D, Tehran, Iran

Hamid Asadzadeh Aghdaei M.D, Tehran, Iran

Shabnam Shahrokh M.D, Tehran, Iran

 

حامی: شرکت ماورای فنون عصر (FujiFilm)

کار گاه فیبرواسکن

2017

مکان : سالن علامه ، دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک ، تهران

 

کارگاه فیبرواسکن

پنجشنبه 2 آذر 1396: ساعت 9:30- 8:00

:Moderators and Reporter

Hossein Poustchi M.D, Ph.D, Tehran, Iran

  حامی: شرکت نیکان طب ساسان (Echosens)

کارگاه آندوسکوپی تشخیصی فوقانی

2017

مکان : بیمارستان طالقانی ، ولنجک ، تهران

 

کارگاه آندوسکوپی تشخیصی فوقانی

پنجشنبه 2 آذر 1396: ساعت 12:00- 9:00

Moderators and Reporter

 

Homayoun Zojaji M.D, Tehran, Iran

Forough Alborzi M.D, Tehran, Iran

Amir Sadeghi M.D, Tehran, Iran

Soltanali Fallah M.D, Tehran, Iran

 

حامی: شرکت مدیسا رایا درمان (STORZ)

کارگاه آندوسکوپی روده باریک

2017

مکان : بیمارستان طالقانی ، ولنجک ، تهران

کارگاه آندوسکوپی روده باریک

(Single Balloon Enteroscopy)

پنجشنبه 2 آذر 1396: ساعت 17 - 14

:Moderators and Reporter

 

 

 Homayoun Zojaji M.D, Tehran, Iran

 Masoud Doghaei-Moghaddam M.D, Tehran, Iran

Habib Malekpour M.D, Tehran, Iran

حامی: شرکت فناوری آزمایشگاهی (Olympus)

کار گاه فیبرواسکن

2016

Venue: Shahid Beheshti University International Conference Center, (Darakeh), Tehran, Iran

Hall B

Fibroscan  

 
Date: Friday 11 Nov 2016   ساعت 10-08

 Time Schedule: 08:00-10:00

08:00-08:30     Introduction

08:30-09:00    Lecture by Dr. Hossein Poustchi

09:00-10:00    Practical Exam

کارگاه آموزشی اندوسکوپی فوقانی

2016

مکان : بیمارستان طالقانی ، ولنجک ، تهران

کارگاه اندوسکوپی فوقانی  

 
پنج شنبه  20  آبان  1395 :   ساعت 12-09

 09:25- 09:00    اصول انجام اندوسکوپی .......   دکتر شاهین مرآت، تهران

 09:45– 09:25    نحوه گزارش نویسی ..........   دکتر فروغ البرزی، تهران

 10:15 – 09:45  اسلایدهای آموزشی ..........   دکتر همایون زجاجی، تهران

 12:00 – 10:15  آموزش عملی ....................  دکتر شاهین مرآت، تهران

 


اسپانسور: شرکت ما ورای فنون عصر (FujiFilm)

کارگاه آموزشی اندوسکوپی تحتانی

2016

مکان : بیمارستان طالقانی ، ولنجک ، تهران

کارگاه کولونوسکوپی

چهارشنبه 19 آبان 1395 : ساعت 17 - 14 

14:00-14:25  اصول انجام کولونوسکوپی ....... دکتر حمید اسدزاده، تهران

14:25-14:45 نحوه گزارش نویسی ................ دکتر سیاوش ناصری مقدم، تهران

 14:45-15:15 اسلاید های آموزشی .............. دکتر همایون زجاجی، تهران

 15:15-17:00 آموزش عملی  ....................... دکتر حمید اسدزاده، تهران 

اسپانسور: شرکت فناوری آزمایشگاهی (Olympus)

کارگاه آموزشی آندوسکوپی تشخیصی تحتانی

2015

  Lower GI Endoscopy

             Venue: Namazi Hospital
Date: November 25, Azar 4 (Wednesday)
Educators: Dr. Ramin Niknam , Dr. Masood Abrishami

     Time Schedule: 14:00-17:00
Introductory remarks........................................................ 14:00 - 14:15
Principles and concepts of colonoscopy ............................ 14:15 - 14:45
Technique of colonoscopy ................................................. 14:45 - 15:15
Case presentation.............................................................. 15:15 - 16:45
Questions & Answers ..........................................................16:45 – 17:00

کارگاه آموزشی آندوسکوپی تشخیصی فوقانی

2015

  Upper GI Endoscopy

       Venue: Namazi Hospital
        Date: November 26, Azar 5 (Thursday)
        Educators: Dr. Shahin Merat, Dr Mohammadreza Pashaee

 

  Time Schedule: 14:00-17:00
Indications, Instruments, Sedation and anesthesia,
Intubations and hypopharynx......................................... 09:00 - 09:45
Case 1, Esophagus and GE junction................................ 09:45 - 10:10
Case 2, Stomach ….......................................................... 10:10 - 10:35
Case 3, Duodenum .......................................................... 10:35 – 11:00
Case 4, Preparing biopsy specimen .................................11:00 - 11:25
Preparing biopsy specimen ..............................................11:25 - 11:35
Reporting ........................................................................ 11:35 - 11:45
Desinfection and safety ...................................................11:45 – 12:00

;